Европейски фондове

Какво са Европейските програми?
Европейският съюз осъществява своите политики чрез програми. За целта на европейско ниво са създадени европейски фондове, които финансират тези програми. Всяка програма има свои специфични цели и условия за отпускане на средства. Тези средства са безвъзмездни и размерът им варира в зависимост от програмата. Едно нещо е общо за всички – средства се получават само при кандидатстване с проект, разработен съгласно насоките, регламентите и принципите на съответната програма. Обикновено безвъзмездната помощ, която се отпуска е част от цялата стойност на проекта. За останалата част, клиентът трябва сам да осигури средства. Също така е особено важно да се подчертае, че в по-голямата част от случаите клиентът първо със собствени средства извършва дейностите по проекта и едва след като представи документи за извършени разходи, и те се одобрят от финансиращата институция, определена част от тези средства му се възстановяват от Европейския съюз. В зависимост от програмата се определя процентът на безвъзмездна помощ от стойността на целия проект, максималния размер на помощта и допустимите разходи.

Как те могат да Ви помогнат?
Средствата, които Европейският съюз предоставя са значителни и биха могли да Ви подпомогнат за разширяване и модернизация на Вашия бизнес, за осъществяването на Ваша бизнес идея.

Как ние можем да Ви съдействаме?
„ЕВРОДИЗАЙН ЕЕРДЖИ” ЕООД предоставя на своите клиенти, желаещи да изграждат фотоволтаични системи, консултантски услуги свързани с разработването на проектни предложения по мерки 311 и 312 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Услугата включва:
• Дефиниране на проектната идея;http://prsr.bg/merki/Мярка-311/19/index.html
• Разработване на проектно предложение;
• Окомплектоване на проектното предложение според изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване;
• Придружаване на възложителя или приемане на изрично пълномощно за внасяне на проектното предложение в Разплащателната агенция.

Допълнителни услуги:
• Съдействие при намирането на „мостово финансиране” (финансиране, до размера на безвъзмездната помощ);
• Съдействие при избор на застрахователна компания и фирма за строителен надзор;
• Съдействие при намирането на различни специалисти или фирми необходими при извършването на пред-проектните проучвания и намирането на оферти на изпълнители.