Общи сведения

Най-природосъобразният възобновяем енергиен източник, без съмнение, е слънцето. Трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток чрез фотоволтаични модули е най-екологичният начин на преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Не е необходимо пряко слънчево греене, нито е задължително южно изложение на фотоволтаичните системи, за да могат те да генерират електроенергия. В Република България, като пълноправна държава-членка на Европейския съюз, посредством мощни икономически и административни стимули и преференции дългосрочно е гарантирано успешното развитие на възобновяемите енергийни източници. От инвестиционна гледна точка всички видове фотоволтаични проекти са привлекателни за средносрочни и дългосрочни капиталовложения.

Общи сведения за фотоволтаичните системи

Без съмнение инвестициите във фотоволтаичните генератори ще бъдат новата печеливша вълна за законово гарантираните капиталовложения у нас, както се случи вече с ВЕЦ и вятърните електроцентрали. Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европейските държави, включително и нашата, нараства. Увеличава се икономическата зависимост на евродържавите от страните - износители на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници. В тази връзка започна подготовката на нова програма за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа. Тя предвижда рязко нарастване дела на алтернативните и възобновяемите източници при покриване на енергийните и горивните нужди на евродържавите. В унисон с вече съществуващата още по-строга политика на ограничаване на изкопаемите неекологични източници на енергия е и българската вътрешна икономическа политика, която стимулира развитото на сектора на естествено възстановяеми енергийни източници. С оглед на новите вече в сила у нас цени на тока генериран от фотоволтаици, стават много изгодни инвестициите, както в малки домашни фотоволтаични инсталации, така и в големи соларни фотоволтаични паркове.