Въпроси и отговори

Колко електроенергия може да се произведе фотоволтаична система на територията на България?


Средно произведената енергия за 1 kWp инсталирани фотоволтаични панели е 1300 kW/h годишно/за България/. Произведената енергия зависи от местоположението на системата. Системи намиращи се над границата за мъгла над 800-1000метра надморска височина достигат до 1500 kW/h годишно.
Средногодишна слънчева радиация в България (голяма карта)Какви са цените?


Цените за изкупуване на произведената от фотоволтаици електрическа се определят от ДКЕВР всяка година.


Гарантираният срок за изкупуване на цялото произведено количество електроенергия е 20 години.

 Какво означава kWp и Wp?


Английски термин „peak“ обозначава номиналната мощност на модула в стандартни условия. Тези условия са: 1000 вата радиационна мощност на повърхност от един квадратен метър при температура на клетката 25ºC и AM = 1.5x. Буквата означава, че слънчевата радиация прониква 1.5 пъти атмосферната гъстота (АМ = Air Mass = Въздушна маса) на земята по пътя по които минава. Всички тези условия на практика са много редки; следователно истинската мощност се разграничава от номиналните мощности.Какви са видовете фотоволтаични системи?


Автономни Тези системи захранват различни консуматори на енергия, без да са свързани към обществената мрежа. Благодарение на тях може да захранвате своята вила, външно осветление, електроуреди и много други. Произведената енергия от автономната фотоволтаична система може да бъде съхранена в батерии и да се използва в облачни дни или нощем.


Свързани към националната мрежа


Тези системи преобразуват произведения прав ток в променлив (чрез инвертор) и го подават към електроразпределителната мрежа в района. Държавата заплаща тока на производителя по цени, определени със закон. Цялото количество енергия може да бъде изкупено на гарантирано високи цени.Какви компоненти има една фотоволтаична система?


- Фотоволатаични модули - Инвертор - Кабели - Монтажна конструкция Допълнително оборудване при автономни фотоволтаични инсталации: - Акумулаторни батерии - Зарядни контролериОт каква поддръжка се нуждае една фотоволтаична централа?


Нито един от включените компоненти не изисква специална поддръжка. В общия случай е необходимо само почистване на модулите и проверка на връзките веднъж годишно. Чрез системата за контрол, вие можете да проверявате редовно произведената енергия, както и състоянието на системата, което ще позволи да се открият проблемите, преди или веднага след възникването им. От по-редовна поддръжка се нуждаят следящите системи - веднъж на няколко месеца.Гарантирана ли е цената за изкупуване на енергията от държавата?


Да, държавата гарантира изкупната цена. Съгласно Решение на ДКЕВР от 20.06.2011г за цените на електрическата енергия от фотоволтаични централи