Изготвяне на слънчево-енергиен одит

Първият етап и задължителна предпоставка преди да се пристъпи към инвестиция във фотоволтаична електроцентрала е извършването на пред-проектно проучване - технико-икономически анализ за целесъобразността и обосновка на проект за изграждане на Фотоволтаична централа и изготвяне на слънчево енергиен одит съобразно изискванията на Наредба № 16-27 от 22.01.08 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми/алтернативни енергийни източници.
Енергийният одит представлява доклад за оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни източници. В случая на слънчево-енергийния одит източникът на енергия е слънцето. Енергийният одит показва екологичната и икономическата целесъобразност на дадено инвестиционно намерение и може да се представи пред банкови и държавни учреждения за отпускане на кредити, средства по програмите на ЕС и издаване на разрешения за строеж на фотоволтаични централи.
Поддейностите, които извършваме включват:
- Оглед на мястото на проекта и оценка на наличната инфраструктура
- Определяне на приложимите технологии за усвояване на потенциала
- Обработка на данните за слънчевата радиация
- Оценка на потенциала
- Изработване на инвестиционни варианти
- Избор на технологично решение
- Определяне на конкретния размер на инвестицията
- Определяне на годишното производство на електроенергия
- Определяне на прогнозните приходи по години
- Определяне на прогнозните разходи по години
- Анализ на риска
- Изготвяне и представяне на доклад с резултатите от оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми/алтернативни енергийни източници
Предлаганите от нас услуги при проекти за изграждане на фотоволтаични централи по Програмата за развитие на селските райони включват изготвяне на слънчево енергиен одит и съставяне на проектното предложение за кандидатстване по ПРСР.